Záruka a reklamace

Veškeré reklamace vyřizujeme v souladu s platným právním řádem [Občanský zákoník (ustanovení zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů), Obchodní zákoník (ustanovení zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších změn a doplnění) a zákonu 367/2000 Sb. (Zákon, kterým se mění zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů)]

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY PRO KONCOVÉ ZÁKAZNÍKY

Koncový zákazník = spotřebitel
Kupující = spotřebitel
Výrobce = RP Climbing s.r.o.
Prodejce = dealer, distributor

Na všechny výrobky je poskytována záruční doba 24 měsíců.

Záruční doba začíná běžet převzetím zboží kupujícím (pokud není zboží osobně odebráno, rozumí se převzetím zboží okamžik vyzvednutí zboží od dopravce), pokud se prodejce s kupujícím nedohodnou předem jinak.
Reklamace včetně odstranění vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30ti dnů ode dne přijetí reklamace výrobcem.
Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou byl výrobek v záruční opravě.
V případě výměny zboží získává kupující záruku novou v délce, kterou stanovuje výrobce v souladu s platnými ustanoveními zákona.
Záruka zaniká, pokud záruční doba na reklamované zboží vypršela před dnem uplatnění reklamace.

Za vady vzniklé přepravcem ručí přepravce a je nutné při převzetí na místě vyplnit reklamační protokol přepravce nebo zboží nepřevzít.

1. Výrobky v záruční době

Spotřebitel zašle výrobek prodejci, popřípadě přímo výrobci spolu s účtenkou, fakturou, nebo jiným dokladem (dodacím listem) či jeho kopií, prokazujícím nákup zboží, dodaného/vyrobeného firmou RP Climbing s.r.o.
K reklamovanému výrobku je nutné vyplnit elektronický nebo tištěný reklamační formulář, který naleznete pro spotřebitele zde a pro prodejce zde. V případě potřeby může spotřebitel použít i vlastní formulář.
Do reklamačního protokolu uvede spotřebitel povinná pole a požadovaný způsob řešení reklamace.
V jiném případě bude reklamace řešena v souladu se zákonem.

V závislosti na druhu vady má spotřebitel možnost se v případě reklamace, v souladu s reklamačním řádem, domáhat, aby bylo vadné zboží opraveno nebo vyměněno za nové nebo může od kupní smlouvy odstoupit a požadovat vrácení kupní ceny. (V rámci reklamace nelze požadovat vrácení poplatků spojených s balným nebo s dopravou.)
Záruka se nevztahuje na opotřebení věci, způsobené běžným užíváním, nedodržením pokynů stanovených výrobcem v návodu k použití, zejména pak používáním v podmínkách, které neodpovídají pro stanovený výrobek (nevhodná teplota, vlhkost, chemické prostředí či mechanické vlivy prostředí), nesprávným ošetřováním nebo jeho zanedbáním apod., bylo-li zboží poškozeno živly, dále v případě, že zboží bylo poškozeno mechanicky (pádem, násilným poškozením apod.)

Podmínky převzetí zboží do záruční opravy:

Reklamační řízení nemůže být zahájeno bez řádně vyplněného reklamačního listu.
Prodejce není oprávněn provádět jakékoliv opravy bez předchozího písemného souhlasu výrobce až do ukončení reklamačního řízení. Pokud tak učiní, nemá právo nárokovat náklady na takové opravy u výrobce.
Zboží musí být čisté, suché, hygienicky způsobilé a kompletní. V opačném případě má výrobce právo výrobek obratem vrátit zpět zákazníkovi bez reklamačního řízení.
Lezecké boty nesmí spotřebitel balit do igelitového sáčku. Bota vlhne, zapáchá a následně nesplňuje hygienickou způsobilost.
Vhodné je také zboží předložit v původním originálním obalu, není to však povinností kupujícího.

2. Přeprava reklamovaného zboží

Reklamaci může spotřebitel uplatnit jak u prodejce, tak i u výrobce reklamovaného zboží na adrese provozovny:
RP Climbing s.r.o.; Hrnčířská 1557, 295 01 Mnichovo Hradiště; Česká republika, nebo v síti prodejen, které sdělí na dotaz zákaznický servis.
Pro spotřebitele z Německa je možno reklamace zasílat na německé sběrné depo:
Mailbox.com; RP Climbing – ID3694; Dresdner Strasse 9; DE-02763 Zittau; Germany.
Standardně jsou využívány služby smluvních přepravců (GP, Dachser, DPD…), výběr je výhradně na odesílateli reklamovaného zboží.
Vyřízenou reklamaci odesíláme bezodkladně zpět na adresu spotřebitele, nebo na adresu prodejce, přes kterého spotřebitel reklamaci uplatnil.
U velkého a neskladného zboží je podmínkou předchozí dohoda o způsobu dopravy, balení zboží k přepravě, místo dodání atd.
Náklady na poštovné nebo dopravu hradí u reklamací vždy odesílatel.
V případě, že spotřebitel nepřevezme zboží od přepravce a nebude reagovat na opakované výzvyk předání zásilky, může výrobce reklamujícímu vyúčtovat vícenáklady spojené s opakovaným dodáním.

3. Výjimka při reklamaci zboží

Výjimkou, kdy reklamované zboží nemusí být zasláno zpět výrobci/prodejci je případ, kdy je zboží neopravitelné - určené k likvidaci a zasílání tohoto zboží k posouzení reklamačnímu oddělením RP Climbing s.r.o. by se prodražilo nepřímo úměrně hodnotě výrobku (jedná se především o odběratele zemí mimo EU, zámoří..).
Spotřebitel v takovém případě vyplní reklamační protokol a vloží podrobnoufotodokumentaci výrobku, ze které musí jít jednoznačně rozpoznat závadu.
Takovýto způsob vyřízení reklamace je výhradně na posouzení výrobcem a bez souhlasu výrobce nemůže být kupujícím nárokován.

4. Vyřízení reklamace

Výrobce oznámí kupujícímu/prodejci přijetí výrobku do reklamace a po vyřízení reklamace avizujeodeslání vyřízené reklamace zpět reklamujícímu, přičemž výrobce používá výhradně kontakty uvedené v reklamačním protokolu.
Po řádném vyřízení reklamace obdrží kupující společně s reklamovaným zbožím také protokol o vyřízení reklamace. Ten je nutné kupujícím uschovat po dobu platnosti záruky v případě uplatnění další reklamace.

5. Kontaktní údaje pro vyřizování reklamací

Na níže uvedených kontaktech je možné také získat informace o průběhu uplatněné reklamace:

RP Climbing spol. s r.o.
Hrnčířská 1557
295 01 Mnichovo Hradiště
Telefon: +420 326 211 716
info@ocun.com
www.ocun.com

Reklamační formulář ke stažení zde: pro spotřebitele a pro prodejce