Reklamační řád

společnosti RP Climbing s.r.o., IČ : 25250639, se sídlem Polička – Horní Předměstí, Hegerova 345, PSČ : 572 01, společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 10044

A. VŠEOBECNĚ

Tento reklamační řád se vztahuje na zboží zakoupené prostřednictvím B2B systému OCUN SALES /roz. mezi dvěma podnikatelskými subjekty, nevztahuje se na prodej spotřebiteli/, který se nachází na internetové adrese : https://sales.ocun.com a dále na zboží zakoupené prostřednictvím e-mailů oddělení „Zákaznický servis“. Vztahuje se na zboží, u něhož jsou v záruční době uplatňována práva kupujícího z odpovědnosti za vady (dále jen „reklamace“).

Reklamační řád byl zpracován dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „NOZ“) a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších přepisů (dále jen „Zákon“), kterým se implementuje Směrnice Evropského parlamentu a rady (EU) 2019/771 ze dne 20. května 2019 o některých aspektech smluv o prodeji zboží, o změně nařízení (EU) 2017/2394 a směrnice 2009/22/ES a o zrušení směrnice 1999/44/ES.

Pro účely tohoto Reklamačního řádu se rozumí

Prodávajícím: společnost RP Climbing, s.r.o.

Kupujícím: jakákoliv osoba (právnická i fyzická), která jedná za účelem, který lze považovat za její obchodní činnost nebo podnikání

Zbožím: jakékoliv hmotné předměty /zboží/, které jsou předmětem smluvního prodeje a koupě mezi prodávajícím a kupujícím

Odpovědnost prodávajícího

Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že v době, kdy kupující zboží převzal

 • Má zboží takové vlastnosti, které prodávající popsal nebo které kupující rozumně očekával s ohledem na povahu zboží nebo na základě provedené reklamy
 • Se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc daného druhu obvykle používá
 • Je zboží v odpovídajícím množství, funkčnosti a jakosti
 • Zboží odpovídá jakostí a/nebo provedením vzorku nebo a/nebo reklamním materiálům, které prodávající kupujícímu poskytl před uzavřením kupní smlouvy
 • Zboží vyhovuje legislativním požadavkům

Prodávající bez dalšího neodpovídá za vady

 • Pro které byla poskytnuta sleva z ceny zboží
 • Způsobené nevhodným užíváním a běžným opotřebením
 • Způsobené mimořádnou událostí
 • Způsobené nadměrným opotřebením nad rámec běžné, předpokládané frekvence používání s ohledem na charakter zboží
 • Způsobené špatným skladováním
 • Způsobené neodborným zásahem a úpravami zboží
 • Způsobené neodbornou údržbou nebo používáním v rozporu s instrukcemi pro používání a údržbu
 • Způsobené přepravcem

Právo kupujícího na reklamování zboží

Vyskytne-li se u zakoupeného zboží vada, za kterou prodávající odpovídá, je kupující oprávněn tuto vadu v záruční době u prodávajícího reklamovat.

Lhůta pro uplatnění reklamace

Záruční lhůta je 24 měsíců od okamžiku převzetí zboží a začíná běžet okamžikem převzetí zboží kupujícím (pokud není zboží přebíráno osobně, rozumí se okamžikem předání zboží dopravci ze strany prodávajícího). Jakýkoliv nesoulad, který se projeví v průběhu jednoho roku od okamžiku dodání zboží, se považuje za nesoulad, který existoval již v okamžiku dodání zboží, pokud není prodávajícím prokázán opak nebo pokud není tato domněnka neslučitelná s povahou zboží nebo s povahou nesouladu. Jakýkoliv nesoulad, který se projeví v průběhu druhého roku od okamžiku dodání zboží, se považuje za nesoulad, který se projevil u zákazníka a z důvodů na jeho straně, pokud jím není prokázán opak nebo pokud se nejedná o zjevnou vadu s ohledem na povahu zboží nebo povahu nesouladu. Po uplynutí lhůty 24 měsíců již nelze uplatnit jakékoliv nároky spojené s nesouladem zboží, nelze uplatnit žádnou reklamaci.

Lhůta pro vyřízení reklamace

Reklamace bude prodávajícím vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30-ti dnů ode dne přijetí reklamace od kupujícího. Pokud reklamační formulář nebo fotodokumentace neobsahují veškeré pro řádnou reklamaci požadované údaje (anebo pokud není fyzicky zasláno zboží z trhů CZ, SK a DE), a prodávající je nucen žádat o jejich doplnění, je lhůta pro vyřízení reklamace pozastavena až do okamžiku, kdy je kupující zcela doplní. Pokud je v rámci reklamačního řízení prováděna oprava zboží, záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou byl výrobek v opravě. Na provedenou opravu je prodávajícím poskytována samostatná záruka. Pokud je v rámci reklamačního řízení prováděna výměna zboží, okamžikem dodání náhradního plnění začíná běžet nová záruční lhůta. Pokud by kupující vůči svému smluvnímu partnerovi, resp. koncovému zákazníkovi, o jehož reklamaci se jedná, tuto uznal jako důvodnou před tím, než bude znát stanovisko prodávajícího /poskytnuté v příslušné lhůtě/ nebo v rozporu se stanoviskem /zamítavým – negativním/prodávajícího, nese veškerá rizika, ztráty, náklady a výdaje s tím spojené /roz. včetně vyřízení samotné reklamace/.

Lhůta začíná běžet od okamžiku uplatnění reklamace. Prvním dnem třicetidenní lhůty je následující den po uplatnění. Za den uplatnění se považuje den, kdy prodávající obdržel zásilku reklamovaného zboží ve způsobilém stavu s řádně vyplněným reklamačním formulářem (na adresu „Místa pro uplatnění reklamace“) nebo elektronickou reklamaci se všemi náležitostmi. Pokud připadá konec lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, pak lhůta končí nejbližší následující pracovní den.

Místo pro uplatnění reklamace

Místem pro uplatnění reklamace je sídlo reklamačního technika společnosti RP Climbing, s.r.o., které je na adrese Hrnčířská 1557, 295 01 Mnichovo Hradiště, Česká Republika.

B. REKLAMAČNÍ POSTUP

Ke každému reklamovanému výrobku kupující vyplní formulář umístěný na adrese www.ocun.com/service. V případě potřeby může použít i formulář vlastní. Takto vyplněný formulář je průvodním dokumentem pro reklamované zboží. Bez řádně zaslaného reklamačního formuláře nemůže být reklamační řízení zahájeno.

Povinnosti kupujícího při uplatňování reklamace

- uplatnit nárok bezodkladně po zjištění vady

- v případě fyzického zasílání odeslat zboží ve stavu způsobilém pro vyřízení reklamace

Zahájení reklamace

Pro trhy CZ a SK

Vyplněný formulář je přiložen k reklamovanému zboží, které je fyzicky odesláno na adresu :

RP Climbing s.r.o., Hrnčířská 1557, 295 01 Mnichovo Hradiště, Česká republika.

Pro trh DE

Vyplněný formulář je přiložen k reklamovanému zboží, které je fyzicky zasláno na německé sběrné depo :

Mailbox.com; RP Climbing – ID3694; Dresdner Strasse 9; DE-02763 Zittau; Germany.

Pro ostatní trhy v EU i mimo EU

Vyplněný formulář a fotodokumentace reklamovaného zboží, na které je dobře viditelná vada a štítky s viditelným číslem výroby, je zaslán na adresu: backoffice@ocun.com. V případě použití tohoto postupu prodávající provede bezodkladné posouzení a sdělí kupujícímu, jaký je jeho závěr a doporučený postup vůči koncovému zákazníkovi.

Vyřízení reklamace

Prodávající oznámí kupujícímu přijetí zboží a zahájení reklamačního řízení. Pro tyto účely využívá kontakty uvedené v reklamačním protokolu. Po vyřízení reklamace obdrží kupující protokol o vyřízení reklamace, opravené nebo nové zboží, resp. zboží původní, je-li reklamace shledána nedůvodnou (v závislosti na typu reklamované vady a způsobu vyřizování reklamace). Pokud není možno reklamované zboží opravit a není možno ani poskytnout náhradní plnění, vystaví prodávající kupujícímu dobropis. Vyřízenou reklamaci odesílá prodávající bezodkladně zpět na adresu kupujícího. Prodávající doporučuje kupujícímu uschování reklamačního protokolu pro případné uplatnění záruky z další reklamace.

Náklady spojené s reklamačním řízením

Pro oprávněné reklamace (uznané)

Náklady na přepravu oprávněně reklamovaného zboží (tedy pro trhy CZ, SK a DE) hradí prodávající. Kupující je oprávněn požadovat po prodávajícím náhradu prokazatelně vynaložených přepravních nákladů, které mu v souvislosti s oprávněnou reklamací vzniknou, a které jsou v místě a čase obvyklé a přiměřené. Pokud takováto situace nastane, kupující vystaví prodávajícímu daňový doklad (fakturu), ve které vyčíslí výši takto vzniklých přepravních nákladů, a to v částce, kterou mu prodávající před vystavením faktury odsouhlasí.

Pro neoprávněné reklamace (neuznané)

Náklady na přepravu nedůvodně, resp. neoprávněně reklamovaného zboží hradí kupující. Prodávající je oprávněn požadovat po kupujícím náhradu přepravních nákladů, které mu vzniknou v souvislosti s vyřízením neoprávněné reklamace, a které jsou v místě a čase obvyklé a přiměřené. Pokud takováto situace nastane, prodávající vystaví kupujícímu daňový doklad (fakturu), ve které vyčíslí výši takto vzniklých přepravních nákladů.

Postup při nepřevzetí vyřízené reklamace kupujícím

V případě, že kupující nepřevezme zasílané zboží od přepravce a nebude reagovat na výzvu přepravce či prodávajícího k převzetí zásilky, může prodávající kupujícímu vyúčtovat vícenáklady spojené s opakovaným dodáním, náklady na skladování a případně s dalšími prokazatelně vzniklými náklady a škody. Pokud takto vzniklá situace přesáhne lhůtu 90 dnů (počínaje dnem prvotního odeslání od prodávajícího), bude reklamační řízení prodávajícím stornováno bez nároku na jakoukoliv budoucí opravu nebo náhradu reklamovaného zboží.

Ostatní podmínky

Reklamované zboží musí být čisté, suché, hygienicky způsobilé a kompletní. Reklamovaná obuv nesmí být z hygienických důvodů zabalena do neprodyšných obalů. Pokud nejsou dodrženy tyto podmínky, má prodávající plné právo reklamované zboží odmítnout a reklamační řízení nezahájit. Při reklamování zboží z produktové skupiny CrashPads, kdy se vada vyskytuje na vnějším obalu, je předmětem reklamace pouze tento obal. Nelze reklamovat celý produkt. Při reklamování zboží, které je distribuováno v setech (tj. ve vícečetných soupravách stejných nebo rozdílných produktů), je předmětem reklamace každý jednotlivý produkt /díl/ takové soupravy, nikoliv souprava jako celek.

C. POSTUP PŘI PŘEVZETÍ ZBOŽÍ Z PŘEPRAVY

Příjem zásilky od přepravce

Při příjmu zásilky zboží od přepravce je kupující povinen před převzetím zásilku vizuálně důkladně zkontrolovat. V případě, že je zásilka zjevně poškozená, je kupující povinen uvést výslovnou výhradu o poškození zásilky řidiči do přepravního listu, a s řidičem sepsat řádný reklamační protokol. V případě, že doručující řidič nemá reklamační protokol k dispozici, je možné sepsat zápis o poškození zásilky na volný papír se všemi potřebnými údaji. Je třeba provést, v zájmu kupujícího, rovněž podobnou fotodokumentaci poškození. Zároveň je kupující povinen tyto informace včetně fotodokumentace nejpozději do 48 hodin od doručení zásilky dodat elektronicky prodávajícímu. V krajním případě nemusí kupující zásilku přijmout, a reklamaci v takovém případě potom nárokuje u dopravce prodávající.

Lhůta na provedení příjmu zboží kupujícím

Prodávající poskytuje kupujícímu lhůtu 7 kalendářních dnů na provedení kvantitativního příjmu a kontroly dodaného zboží. Pokud jsou kupujícím zjištěny neshody v dodávce, musí o této skutečnosti bezodkladně informovat prodávajícího /s přesným uvedením tvrzeně chybějícího zboží/, a to nejpozději právě ve lhůtě 7 kalendářních dnů po obdržení dodávky. Po ukončení této lhůty nelze uplatnit reklamaci na kvantitativní shodu.

Kontaktní údaje pro vyřizování reklamací

RP Climbing spol. s r.o. Hrnčířská 1557

295 01 Mnichovo Hradiště

Telefon: +420 326 211 716 backoffice@ocun.com www.ocun.com

Reklamační formulář