Terms and Conditions

Všeobecné obchodní a dodací podmínky společnosti RP Climbing s.r.o., IČ : 25250639, se sídlem Polička – Horní Předměstí, Hegerova 345, PSČ : 572 01, společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 10044

 1. Těmito „Všeobecnými obchodními a dodacími podmínkami“ /dále jen „VODP“/ se řídí veškeré závazkové vztahy mezi společností RP Climbing s.r.o. jako prodávajícím na straně jedné a kupujícími na straně druhé, jsou jejich nedílnou součástí.
 2. Provedením objednávky dává kupující výslovný a nezpochybnitelný souhlas k tomu, aby uvedené a sdělené údaje byly zpracovány v souladu s platnou legislativou EU, zejména s Nařízením EU č. 2016/649 (GDPR) v platném znění a platnými zákony České republiky, a aby byly po dobu nezbytně nutnou využívány v rámci obchodní činnosti společnosti RP Climbing s.r.o. Data o kupujících jsou ze strany společnosti RP Climbing s.r.o. chráněna před zneužitím, a nebudou poskytnuta třetím osobám s výjimkou externích subjektů poskytujících přepravní služby, a to pouze v takovém rozsahu, který je nutný pro doručení zboží a s výjimkou případů, kdy sdělení dat o kupujících prodávajícímu ukládá či umožňuje platná legislativa jako právní povinnost či možnost. Prodávající si vyhrazuje právo ustoupit od záruky ochrany osobních dat v případě, že se stane poškozeným v souvislosti s protiprávním jednáním třetích osob. Kupující je vždy povinen poskytnout prodávajícímu o své osobě/subjektu aktuálně platná data a informace, a o každé změně dat prodávajícího vždy neprodleně informovat. Případné porušení tohoto závazku a nesplnění oznamovací povinnosti jde plně k tíži kupujícího.
 3. Je-li objednávka kupujícího přijata a bez výhrad a připomínek potvrzena prodávajícím (kdy za toto potvrzení se považuje rovněž okamžitá expedice zboží nebo potvrzení prostřednictvím zákaznického servisu), je tím mezi stranami uzavřena kupní smlouva. Kupní smlouva tedy musí obsahovat přesnou specifikaci kupovaného a dodávaného zboží, jeho množství a cenu, platební a dodací podmínky a termín odeslání zboží kupujícímu potvrzený prodávajícím.
 4. Uzavřením kupní smlouvy kupující výslovně a nezpochybnitelně stvrzuje, že se seznámil s těmito podmínkami, a to včetně všech cenových, dodacích, platebních podmínek a reklamačního řádu prodávajícího, a že s nimi bezvýhradně souhlasí. Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté kupní ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě výslovné dohody obou smluvních stran, nebo na základě zákonných důvodů.
 5. Dohoda o kupní ceně je podstatnou náležitostí, bez které není kupní smlouva platně uzavřena. Ceny prodávajícího se obvykle rozumí pro země EU dle doložky Incoterms „DAP“ s tím, že další upřesňující podmínky jsou uvedeny v Ceníku General pro daný obchodní rok. Pro třetí země platí doložka Incoterms „FCA Mnichovo Hradiště, Hrnčířská 1557“. Kupní cena vychází z ceníku a cenových podmínek prodávajícího platných pro dané období, tj. v době uzavírání kupní smlouvy. Není-li výslovně sjednáno jinak, rozumí se, že kupní cena nebude zahrnovat dovozní poplatky, cla ani jiné poplatky, vybírané na jiném území než v zemi prodávajícího. Cena zboží exportovaného z ČR do jiného členského státu Evropské unie (dále jen „EU“) bude fakturována bez české DPH za podmínky, že kupující prokázal svou registraci jako plátce daně v některé z členských zemí EU. Pokud tak neučiní, bere kupující na vědomí a výslovně souhlasí s tím, že cena bude navýšena o českou DPH v aktuální, platným právním řádem ČR dané výši. Pokud je kupující registrován jako plátce DPH v jiné zemi EU než je země dodání zboží, zavazuje se, že v zemi dodání zboží jej řádně a včas přizná ke zdanění DPH.
 6. Kupní cena nebude považována za zcela a řádně uhrazenou, dokud nebude připsána na účet prodávajícího v plné výši. Kupující ke každé platbě vždy uvede jako variabilní symbol číslo faktury.
 7. Kupující nesmí bez předchozí výslovné dohody s prodávajícím svévolně zadržet úhradu kupní ceny nebo jakékoliv její části jako protihodnotu v rozsahu zjištěného poškození zboží nebo z jakéhokoliv jiného titulu, včetně reklamací vad. V opačném případě se dostane do prodlení s úhradou kupní ceny se všemi důsledky s tím spojenými. Kupující hradí kupní cenu prodávajícímu na jeho účet v plné výši, to znamená, že veškeré mezibankovní poplatky v zemi kupujícího spojené s převodem platby na účet prodávajícího jsou plně hrazeny kupujícím.
 8. Nezašle-li kupující prodávajícímu ve lhůtě, která umožní dodání zboží ve sjednaném termínu, odesílací dispozice, může prodávající zboží odeslat na adresu kupujícího, případně může od kupní smlouvy s okamžitou platností odstoupit jako při podstatném porušení kupní smlouvy.
 9. Jakékoliv prodlení s úhradou smluvené zálohy, kupní ceny nebo jejich dílčích splátek znamená vždy podstatné porušení kupní smlouvy ze strany kupujícího, a prodávající má v takovém případě právo trvat na bezodkladném splnění závazku kupujícího, nebo od smlouvy odstoupit, čímž nebude nikterak dotčeno právo prodávajícího na plnou náhradu škody způsobené mu kupujícím. Totéž platí v případech platební neschopnosti kupujícího nebo v případě podstatného zhoršení podmínek majících vliv na převod plateb ze země kupujícího. Jestliže kupní smlouva předpokládá úhradu kupní ceny formou splátek, a kupující je v jakémkoliv prodlení se zaplacením kterékoliv splátky, ztrácí automaticky výhodu splátek /tzv. ztráta výhody splátkového kalendáře/ a rovněž celý zbytek závazku - dluhu se stává ihned splatným. Smluvní strany se výslovně dohodly tak, že v případě prodlení s úhradou kupní ceny nebo její kterékoliv části je prodávající oprávněn, nikoliv však povinen, od kupujícího žádat vedle zákonného úroku z prodlení rovněž smluvní pokutu ve výši 0,1% dlužné částky za každý den prodlení až do úplného zaplacení, čímž není dotčeno právo prodávajícího domáhat se náhrady škody ve výši přesahující smluvní pokutu a zákonný úrok z prodlení. Smluvní strany považují tuto smluvní pokutu za přiměřenou, nemají právo vůči její výši cokoliv namítat, domáhat se její neplatnosti apod. V případě prodlení kupujícího s úhradou kupní ceny je prodávající bez dalšího plně oprávněn odepřít nebo pozdržet příští dodávky zboží kupujícímu, a to i tehdy, byl-li sjednán pevný dodací termín. Na tato ujednání /roz. v tomto odst. 9./ nemá případné odstoupení prodávajícího od uzavřené kupní smlouvy žádný vliv, strany se i tak vypořádají podle tohoto ujednání.
 10. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží teprve úplným zaplacením kupní ceny a veškerého příslušenství. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího splněním závazku prodávajícího dodat zboží.
 11. Jestliže kupující, přestože byl k tomu prodávajícím nebo subjektem realizujícím přepravu zboží, vyzván, nepřevezme zboží v místě a čase uvedeném v kupní smlouvě, prodávající může podle svého uvážení buď trvat na dodržení podmínek kupní smlouvy, nebo odstoupit od kupní smlouvy a zboží znovu prodat jinému zákazníkovi a požadovat od kupujícího náhradu vzniklé škody včetně ušlého zisku.
 12. Kupující se zavazuje zdržet se jakéhokoliv aktivního prodeje zakoupeného zboží na území jiných zemí než té země, do které bylo zboží prodávajícím dodáno, bez předchozího výslovného souhlasu prodávajícího. Při jakémkoliv porušení této podmínky kupujícím, které se bere jako hrubé poručení smluvních povinností, může prodávající jednostranně rozhodnout o ukončení další spolupráce, a o odstoupení od již případně uzavřených smluvních ujednání.
 13. Prodávající poskytuje kupujícímu 7denní lhůtu na provedení přejímky zboží (provedení kvantitativní a kvalitativní kontroly zboží v zásilce). Zjistí-li kupující v zásilce neshody, musí o této skutečnosti písemně informovat prodávajícího bez zbytečného odkladu, a to nejpozději do 7 kalendářních dnů po dodání zboží kupujícímu. V případě překročení této lhůty nemá kupující na uplatnění reklamace chybného množství, neúplnosti nebo poškození zásilky zboží jakékoliv právo. Postupy reklamačního řízení jsou podrobněji popsány v Reklamačním řádu prodávajícího.
 14. Kupující může od uzavřeného smluvního ujednání odstoupit pouze v případech, které upravuje platný právní řád ČR. Takové odstoupení nemá žádný vliv na jeho povinnost uhradit tu část dodaného obchodního zboží, kterého se odstoupení netýká resp. týkat nemůže.
 15. Není-li výslovně dohodnuto jinak, kupující souhlasí s tím, že faktury jsou prodávajícím zasílány kupujícímu e-mailem v elektronické podobě.
 16. Kupní smlouva uzavřená mezi prodávajícím a kupujícím a veškeré vztahy s ní související a z ní plynoucí se řídí českým právním řádem, zejména tedy zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění
 17. Je-li kupující osobou, která nemá své sídlo nebo místo podnikání v ČR nebo majetek či závod apod., pak veškeré spory, které by vznikly z mezi stranami uzavřené kupní smlouvy nebo v jakékoliv souvislosti s ní, bude rozhodovat a projednávat místně a věcně příslušný soud prodávajícího, aktuálně tedy Okresní soud Svitavy, resp. případně Krajský soud v Hradci Králové. Pokud by to nebylo z jakéhokoliv důvodu možné, pak nechť jsou s vyloučením pravomoci obecných soudů rozhodovány výše uvedené spory Rozhodčím soudem při HK ČR a AK ČR v Praze podle jeho řádu třemi rozhodci ustanovenými podle tohoto řádu. Strany se zavazují splnit všechny povinnosti uložené jim v rozhodčím nálezu ve lhůtách v něm uvedených.
 18. Je-li kupující osobou, která má své sídlo nebo místo podnikání v ČR, je věcně a místně příslušný soud k projednání a rozhodnutí případného sporu mezi stranami vzniklého dán podle obecného soudu žalovaného.
 19. Pokud tyto VODP požadují písemnou podobu /objednávky, akceptace objednávek, změny obsahu uzavřených smluv, výzvy k zaplacení či k zanechání protiprávního jednání, reklamace, odstoupení od uzavřených smluv, předžalobní upomínky atd. apod./, pak tato je dle výslovné dohody stran dodržena i v případě, že korespondence proběhne po e-mailech. Pro tyto a veškeré další účely jsou určeny firemní e-mailové adresy příslušných pracovníků prodávajícího. Příslušný e-mail kupujícího bude dán a sdělen v rámci prvého kontaktu s prodávajícím.
 20. Tyto VODP jsou zákazníkům – kupujícím k dispozici v českém, anglickém, německém, francouzském, španělském a italském jazyce. Žádný z kupujících nemá právo činit výtku nebo námitku, že sjednal smluvní ujednání nebo komunikoval s prodávajícím v jazyce, kterému nerozuměl nebo rozuměl ne zcela.
 21. Tyto VODP jsou platné na dobu neurčitou, a to až do doby vydání nových VODP. Toto znění je platné a účinné počínaje dnem 1.4. 2023. Každý kupující je povinen případné změny VODP a jejich aktuální znění pravidelně sledovat, a seznámit se s nimi.

V Poličce dne 31.3. 2023

RP Climbing s.r.o.